pl en

RODO

 
     Szanowni Państwo,

                 W związku z nowymi regulacjami o  ochronie osób fizycznych dotyczącymi przetwarzania danych osobowych,         chcielibyśmy spełnić nasz obowiązek informacyjny o tym, jak przetwarzamy Państwa dane. Poniżej wyjaśniamy                 najważniejsze kwestie. W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu.
 
      Informacje o przetwarzaniu danych osobowych:

              Państwa dane
przetwarzane są na podstawie przynajmniej jednego z punktów art. 6 ust. 1 RODO, tj.:
1.       osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
2.       przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
3.       przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
4.       przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej,
5.       przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
6.       przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią,
 
 
        Skąd mamy Państwa dane?

Państwa dane pozyskaliśmy:
             1.       bezpośrednio od Państwa,
             2.       od podmiotu, który zawarł z LINETECH S.A. umowę o świadczenie usług na Państwa rzecz,
             3.       od partnera / podmiotu trzeciego współpracującego z LINETECH S.A., który udostępnił Państwa                              dane osobowe na podstawie Państwa zgody.
 
        Kto jest administratorem Państwa danych?

             LINETECH S.A. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Warecka 11A, KRS: 0000714152, NIP: 951-229-59-31,               numer REGON: 142084478, tel. +48 722 008 008, e-mail: office@linetech.pl
 
        Jakie dane przetwarzamy?

             LINETECH S.A. przetwarza następujące kategorie danych:
            1.       dane kontaktowe,
            2.       dane wymagane do identyfikacji na potrzeby zawarcia umowy, wykonania usługi i wystawienia faktury,
            3.       dane identyfikacyjne niezbędne do korespondencji on-line,
            4.       dane potrzebne do dobrania dla Państwa odpowiedniej oferty marketingowej i usług LINETECH S.A. (jeśli                         wyrazali Państwo wcześniej, na takie działanie, stosowną zgodę).
 
         Do czego będziemy używać Państwa danych?

              Państwa dane będziemy przetwarzać w jednym lub więcej spośród następujących celów:                         
             1.      w celu realizacji działań wykonywanych na Państwa żądanie przed zawarciem umowy,w celu zawarcia                                i wykonania umowy z LINETECH S.A.,
       2.    w  celu wykonania umowy zawartej z LINETECH S.A. na Państwa rzecz jako osoby trzeciej (art. 393 Kodeksu                    cywilnego), gdy stroną umowy jest inny podmiot,
       3.    
w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na LINETECH S.A., np. wystawienia faktury lub rachunku,
       4.    
w celach marketingowych produktów i usług LINETECH S.A.(jeśli wyrażali Państwo wcześniej, na takie                              działanie, stosowną zgodę).
 
         Czy mają Państwo obowiązek podać dane?

          W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu wykonania umowy z LINETECH S.A.,                  podanie przez Państwa danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz           jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. W przypadku niepodania danych osobowych umowa nie będzie              zawarta. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z ustawy                  o podatku od towarów i usług. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest                        wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy.
 
         Na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

           Podstawą przetwarzania danych osobowych jest, w zależności od wykonywanych czynności:
      1.    zawarcie i wykonanie umowy z LINETECH S.A.,
      2.   wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na LINETECH S.A. (np. wystawienie faktury),
      3.   prawnie uzasadniony interes LINETECH S.A. (marketing bezpośredni swoich produktów i usług lub wykonanie                   umowy zawartej z LINETECH S.A. na Państwa rzecz jako osoby trzeciej, gdy stroną umowy jest inny podmiot),
      4.   wyrażona przez Państwa zgoda.
 
         Kiedy i komu możemy przekazać dane, a komu na pewno ich nie przekażemy?

         Jeżeli wyrażą Państwo taką zgodę, udostępnimy Państwa dane osobowe przedsiębiorcom, z którymi                                 LINETECH S.A. współpracuje, by mogli oni je wykorzystywać w celach marketingowych. Państwa dane możemy               ujawnić odbiorcom, w postaci firm z nami współpracujących i wykonujących zadania na nasze zlecenie i naszą rzecz.         W takim przypadku zawarta jest z tymi podmiotami umowa zapewniająca bezpieczeństwo Państwa danych.
       Jeśli chcą Państwo wiedzieć z kim współpracujemy aktualnie, zawsze można o to zapytać.
 
         Co mogą Państwo robić z przekazanymi nam danymi osobowymi?

         Mają Państwo prawo do żądania od LINETECH S.A. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,                usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także możemy je, na              Państwa żądanie, przenieść do innego administratora danych. Odnośnie do przetwarzania Państwa danych w celu            marketingu własnych produktów lub usług LINETECH S.A. mogą Państwo wnieść sprzeciw.
 
         Jak cofnąć zgodę?

         Można wyrazić zarówno wszystkie zgody lub niektóre z nich, jak i nie wyrazić żadnej. W każdej chwili mogą                    Państwo cofnąć każdą zgodę udzieloną LINETECH S.A.w związku z przetwarzaniem danych osobowych bez                    ponoszenia negatywnych konsekwencji. Wystarczy wysłać e-mail, zadzwonić lub przesłać wiadomość pocztą                    tradycyjną na wskazane powyżej dane kontaktowe. Wolę cofnięcia zgody można wyrazić w dowolny sposób,                      jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do naszej wiadomości. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem        przetwarzania Państwa danych przed jego dokonaniem, tzn. do momentu cofnięcia zgody przetwarzanie Państwa              danych przez LINETECH S.A. jest legalne.
 
          Do kiedy będziemy przechowywać Państwa dane?

          Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy łączącej                 Państwa z LINETECH S.A. lub umowy zawartej przez inny podmiot na Państwa rzecz, a po tym czasie przez okres           odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić LINETECH S.A.i jakie mogą być                             podnoszone wobec LINETECH S.A.. Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia                         obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do           wypełnienia tego obowiązku. Dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do czasu wycofania               przez Państwa tej zgody Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego               interesu Administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest wykonanie umowy zawartej z LINETECH S.A. na               Państwa rzecz, dane będą przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu stanowiącego                   podstawę tego przetwarzania. Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie                               uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest marketing bezpośredni swoich                     produktów i usług, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.
 
Gdzie mogą Państwo wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych przez LINETECH S.A.?

             Obecnie takie skargi kierować można do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
            Jak nie będziemy przetwarzać danych osobowych?

            Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu), które wywołuje                  wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa.
 
             Pliki Cookies

             Portal www.linetech.com.pl wykorzystuje pliki cookies.Pliki te są zbierane wyłącznie w celu zbierania informacji, w celu dostosowywania sprzedaży do poszczególnych produktów, indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów. Pliki Cookies są przechowywane przez przeglądarkę internetową na dysku twardym Klienta i nie służą bezpośrednio gromadzeniu danych osobowych. Oznacza to, że Klient może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej obsługę Cookies, lecz to ograniczy możliwość korzystania z Serwisu LINETECH S.A..
LINETECH S.A. zbiera adresy IP w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Służą one do wykonywania działań statystycznych oraz do lepszej możliwości zarządzania plikami Cookies.
LINETECH S.A. informuje także Klientów, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu Klienta. Pliki Cookies mogą być przez Klienta usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Klient.
LINETECH S.A. informuje także Klientów, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie Plików Cookies na urządzeniu Klienta, może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie Plików Cookies w trakcie świadczenia usługi.
 
LINETECH S.A. jako Administrator Państwa danych osobowych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym, czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem, czy dostępem zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 
W tym konkretnym celu LINETECH S.A. zaangażował do współpracy specjalistów w zakresie RODO oraz ISO 27001:2015 oraz dokonała pełnego dostosowania do ww. zestawów norm w zakresie przetwarzania danych osobowych.
 

« wróć